:: Ιστορικό της εταιρείας
.
Ο Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στον κλάδο των Εκτελωνιστών μετά την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ύστερα από πολλές συζητήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του αποφάσισε να δώσει εντολή στην ICAP για νέους Επαγγελματικούς προσανατολισμούς των μελών του.
Η ICAP ύστερα από εύλογο χρονικό διάστημα εκπόνησε οικονομικοτεχνική μελέτη, η οποία κατέληγε στην ίδρυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στους τομείς:

α) Επαγγελματικού, Βιομηχανικού & Βιοτεχνικού Καθαρισμού
β) Ταχυμεταφορών (Courier)

Με τις παραπάνω προτάσεις αποφασίστηκε η ίδρυση του Κεφαλαιουχικού Επαγγελματικού Φορέα Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Κ.Ε.Φ.Ε.Θ. Α.Ε.) ο οποίος είναι ένας όμιλος επιχειρήσεων που ασχολείται με διάφορες δραστηριότητες και σκοπούς, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι :

α) Πρακτόρευση & Εκτέλεση Διεθνών Μεταφορών – Μισθώσεις Μεταφορικών Μέσων κ.λ.π.
β) Ταχυμεταφορές (Courier)
γ) Τουριστικές Επιχειρήσεις
δ) Αγορά, Ενοικίαση & Εκμετάλλευση Αποθηκών
ε) Πρακτόρευση Διανομής & Διακίνησης Εμπορευμάτων στο Εσωτερικού
στ) Ίδρυση, Ενοικίαση, Εκμετάλλευση χώρων Parking
ζ) Κτηματομεσιτικές Εργασίες
η) Καθαρισμούς Επαγγελματικών Χώρων
θ) Ανάληψη & Εκμετάλλευση Κρατικών Προνομίων

Για την εκτέλεση των ανωτέρων δραστηριοτήτων στις 30 Μαΐου 1994 συνεστήθη Ανώνυμος Εταιρεία με την υπ’ αριθμό 574 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΦΟΥΣΕΚΙΔΟΥ – ΠΡΟΒΑΤΙΔΟΥ ιδρύσεως του Κεφαλαιουχικού Επαγγελματικού Φορέα Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Κ.Ε.Φ.Ε.Θ. Α.Ε.) με διάρκεια της ανωτέρω εταιρείας έως 31 Δεκεμβρίου 2050.

Η ανωτέρω ίδρυση δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμό 3660 / 30-06-94 Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε..

Το Ιδρυτικό Κεφάλαιο της εταιρείας ήταν 20.000.000 δρχ. – 58.694 euro σήμερα δε, βρίσκεται στο ποσό των 795.000,00 euro περίπου. Μαζί με τις επιχορηγήσεις ανέρχεται στο ποσό των 950.000,00 euro υπάρχουν δε προθέσεις των μετόχων για περαιτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου για νέες δραστηριότητες.

Η όλη επιχειρηματική δραστηριότητα εντάχθηκε στο πρόγραμμα του ΥΠ.ΕΘ.Ο. στα πλαίσια του κανονισμού 3904 / 31-12-92 πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση των Ελλήνων Εκτελωνιστών με φορέα υλοποίησης του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.. Μέτοχοι του ανωτέρω επαγγελματικού φορέα είναι ο Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης και 287 μέτοχοι Εκτελωνιστές. Το Μετοχικό Κεφάλαιο βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου στα χέρια των Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης.

Η εταιρεία διαθέτει ακίνητη περιουσία, ιδιόκτητα γραφεία επί της οδού Μοναστηρίου 225, 546 28 Μενεμένη – Θεσσαλονίκη, στον 4ο όροφο, 292 τ.μ.. Η σημερινή εμπορική αξία του ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 440.000 € περίπου.
.


.
Η εταιρεία από της ιδρύσεως της μέχρι σήμερα ενεργοποιήθηκε στους δύο (2) παρακάτω τομείς :

α) Υπηρεσίες Καθαρισμού
β) Ταχυμεταφορές (Courier)

πλησιάζοντας σήμερα τον ετήσιο τζίρο των 653.015,41 euro, απασχολεί δε Διοικητικό, Τεχνικό και Εργατικό προσωπικό 70 ατόμων περίπου.

H Τεχνοκαθαριστική Α.Ε. όχι μόνο διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO και για τα δύο αντικείμενα δραστηριότητας της, αλλά επιπλέον, είναι η πρώτη εταιρία καθαρισμού και courier στην Ελλάδα που πιστοποιείται με βάση τη νέα έκδοση του πρότυπου ISO 9001:2000.

To ISO 9001:2000 πιστοποιεί ότι η εταιρία ακολουθεί μία τεκμηριωμένη πολιτική ποιότητας που δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη και επιβεβαιώνει ότι όλες οι λειτουργίες της πραγματοποιούνται σύμφωνα με τεκμηριωμένες διαδικασίες και από εκπαιδευμένο προσωπικό. Επιπλέον, διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της εταιρίας με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών και την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη.

Η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Ιουνίου 2001 από τον φορέα πιστοποίησης TUV Hellas, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού Επιθεώρησης και Πιστοποίησης RWTUV που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1987.

Η εταιρεία μας κατέχει την υπ’ αριθμό ΑΜ : 99 – 087 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι δε μέλος του FORUM στο Υπουργείο Συγκοινωνιών για Ταχυδρομικές Υπηρεσίες και ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων.

.

© 2008 kefeth business group - all rights reserved